GDPR OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je spoločnosť ANGLIČÁK s.r.o.
 • Spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je Iveta Vepy Haulíková. V prípade, ak máte akékoľvek otázky
  k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov, alebo si chcete uplatniť svoje práva opísané v tomto dokumente, môžete
  kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese ofr@anglicak.sk alebo písomne na adrese OFR Angličák, Višňová 15, 90045 Malinovo.

AKO ÚDAJE ZBIERAME A AKO ICH VYUŽÍVAME

 • Organizátor získava s cieľom registrovať, vyhodnotiť súťaž a zverejniť výsledky tieto osobné údaje účastníka: meno, priezvisko, pohlavie,
  emailový kontakt, telefonický kontakt, kontakt v prípade núdze, poisťovňu, rok narodenia.
 • Organizátor získava s cieľom doručiť tovar objednaný cez e-shop tieto osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, fakturačná adresa,
  adresa doručenia, email, telefón.
 • Organizátor získava s cieľom zasielať informačné emaily, v ktorých informuje  o dôležitých zmenách súvisiacich s podujatím, o ďalších
  športových podujatiach, termínoch a podobne, tento osobný údaj: emailovú adresu.
 • Organizátor získava s cieľom zasielať marketingové informácie a obchodné ponuky tieto osobné údaje účastníka: meno, priezvisko,
  pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, rok narodenia.
 • Organizátor získava fotografie a videodokumentáciu z podujatia a tie publikuje prostredníctvom sociálnych sietí a webovej stránky
  s cieľom zabezpečiť digitálnu spomienku pre účastníkov pretekov.
 • Organizátor získava údaje pri využívaní jeho služieb, a to údaje o interakcii so službami, v prípade prístupu na webové stránky údaje
  o zariadeniach a počítačoch, ktoré sú využívané pri návšteve stránok.
 • Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies sú používané na to, aby bolo možné na našej stránke zobrazovať obsah, ktorý návštevníka
  podľa predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež s cieľom zobrazovať reklamu na základe záujmov. Cookies tohto typu sú ukladané iba
  na základe súhlasu návštevníka. Pri týchto cookies sú využívané riešenia Google Adwords a Facebook Pixel.

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

 • Organizátor neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretím osobám okrem týchto prípadov:
  • s cieľom doručiť tovar zakúpený v e-shope poskytuje meno, adresu a telefón kupujúceho prepravnej spoločnosti: (bude doplnené pri spustení e-shopu)
  • s cieľom zabezpečiť služby časomiery, štartovnej listiny a výsledkov poskytne registračné údaje pretekára zazmluvnenej spoločnosti
   realizujúcej služby časomiery – Výsledkový servis, SunBell s.r.o.
 • Dáta o interakcii účastníka so stránkami sú poskytované spoločnostiam Google.com, Facebook.com, Instagram.com a hostingovej
  spoločnosti Websupport.sk.
 • Email návštevníka je poskytovaný službe Mailchimp.com.

PRENOS ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

 • Osobné údaje účastníka nie sú aktívne prenášané do tretích krajín mimo EÚ. Niektorí partneri, s ktorými sa pri spracúvaní osobných
  údajov spolupracuje, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú
  podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

OCHRANA ÚDAJOV

 • V súlade s požiadavkami platnej legislatívy sú vykonávané všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby boli
  osobné údaje chránené. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený.
  Databáza obsahujúca osobné údaje je chránená pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

 • Osobné údaje, ktoré súvisia s registráciou účastníka na preteky, sú uchovávané 30 dní po skončení pretekov. V prípade, ak sú používané
  osobné údaje účastníka s cieľom doručovať zakúpený tovar a ak nám bol udelený súhlas, uchovávame tieto údaje v dĺžke trvania
  príslušného súhlasu.

PRÁVO NA VYMAZANIE (PRÁVO NA ZABUDNUTIE)

 • Návštevník má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré spracúvame, v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú
  sa zákonné výnimky:
  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získavané,
  • súhlas na spracúvanie osobných údajov účastníka bol odvolaný a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
  • účastník namietne na základe konkrétnej situácie spracúvanie jeho osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného
   záujmu, a ak neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietne spracúvanie s cieľom využiť údaje na priamy marketing,
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

 • Účastník má právo získať osobné údaje, ktoré o ňom spracúvame. Tieto údaje je možné preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky
  možné, sú prenesené na žiadosť účastníka osobné údaje priamo k jemu zvolenému prevádzkovateľovi. V prípade, ak by boli jeho osobné
  údaje zverejnené a on si uplatní právo na vymazanie, budú vymazané aj takéto osobné údaje. Zároveň budú ostatní príjemcovia osobných
  údajov informovaní, že si účastník uplatnil právo na vymazanie, a mali by ymazať všetky odkazy na jeho osobné údaje, ak to bude technicky
  možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení. V prípade, ak si u nás účastník zruší konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné, a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napríklad z dôvodu zálohovania údajov)
  sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšom čase, ktorý by však nemal presiahnuť 60 dní.

SÚHLAS ÚČASTNÍKA

 • Účastník podujatia súhlasí s poskytnutím a so spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme organizátora na vymedzený
  účel.
 • Účastník súhlasí s poskytnutím a so spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme Newsletter organizátora.
 • Účastník súhlasí, že jeho fotografie, filmové zábery, zvukové záznamy, rozhovory a iné formy záznamu súvisiace s jeho účasťou na podujatí
  sú k dispozícii pre organizátora a ten ich môže archivovať, zdieľať a verejne publikovať vo všetkých formách a aj prostredníctvom tretích strán. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok. Súhlas je udelený na neurčité obdobie a je
  možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na ofr@anglicak.sk.
 • Poskytnutím údajov pre informačný systém Newsletter spoločnosti everyvent s.r.o. účastník súhlasí hlavne so zasielaním informačných emailov formou newslettera, kde je informovaný o dôležitých zmenách súvisiacich s podujatím, o ďalších podujatiach a podobne.
 • V prípade, že si účastník želá byť odhlásený z uvedeného informačného systému, je potrebné, aby napísal žiadosť a poslal ju emailom na
  adresu ofr@anglicak.sk. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje: meno, priezvisko a emailová adresa, ktorá je zaradená v uvedenom informačnom systéme.