VŠEOBECNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ OFR ANGLIČÁK

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetkých účastníkov športového podujatia OFR Angličák. Tieto podmienky účasti
platia pre všetkých účastníkov športového podujatia, bez ohľadu na ich štatút.

Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia Všeobecných podmienok a pravidiel OFR Angličák.

Definícia základných pojmov

Podujatie: OCR preteky OFR Angličák – obstacle FRIENDLY race, obstace FAMILY resort, obstacle FRIENDLYKIDS race.

Organizátor: ANGLIČÁK s.r.o., Višňová 15, Malinovo 90045, IČO: 54 364 442, nie je platca DPH 

Účastník: Osoba registrovaná na preteky, v prípade platenej verzie aj so zaplateným štartovným poplatkom, ktorá súhlasila s pravidlami pretekov OFR Angličák, uvedenými na webovej stránke.

Ak s týmito podmienkami nesúhlasíš, nie je možné sa zaregistrovať, zaplatiť a zúčastniť sa podujatia OFR Angličák – obstacle FRIENDLY race (OCR a OFR variant), obstace FRIENDLYKIDS race a obstacle FUN&FAMILY resort. Zaregistrovaním a v prípade platenej verzie aj zaplatením účastníckeho poplatku dávaš ako účastník súhlas s týmito Všeobecnými a reklamačnými podmienkami a pravidlami OFR Angličák.

Podujatie – časť obstacle FUN&FAMILY resort – je dostupné všetkým osobám, bez obmedzenia veku. Pre účasť vo FAMILY prekážkovej dráhe je povinnosť mať v každej skupine minimálne jedného dospelého, ktorý automaticky preberá zodpovednosť za všetkých maloletých  vo svojej skupine, v ktorej idú na trať. Deti bez dozoru minimálne jednej dospelej osoby sa trate FAMILY nemôžu zúčastniť.

Podujatie – časť obstacle FRIENDLY race – je dostupné všetkým osobám, ktoré sú staršie ako 16 rokov. Pre osoby mladšie ako 18 rokov
je na účasť na pretekoch nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.

Podujatie – časť obstacle FRIENDLYKIDS race – je dostupné všetkým osobám, ktoré sú staršie ako 8 rokov a mladšie ako 16 rokov. Pre všetky tieto osoby je na účasť na pretekoch nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.

Z hľadiska merania času, a teda následného oceňovania víťazov, môže byť každý účastník zaregistrovaný len do jednej zo stanovených OCR kategórií. Registrácia do dvoch a viac kategórií nie je možná. Účastník si pri registrácii musí vybať kategóriu, v rámci ktorej chce, aby bol jeho nameraný čas vyhodnocovaný. Takisto každý účastník, ktorý štartuje pod hlavičkou tímu, nebude zaradený do individuálneho oceňovania jednotlivcov. 

Podmienkou účasti na podujatí OFR Angličák je dobrý zdravotný stav, registrácia účastníka, vypísaný a podpísaný reverz – súhlas účastníka s podmienkami pretekov a zároveň súhlas s týmito Všeobecnými a reklamačnými podmienkami a pravidlami OFR Angličák.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník súhlasí
so spracovaním osobných údajov zadaných pri registrácii s cieľom registrovať sa na preteky s cieľom organizátora publikovať štartovaciu
a výsledkovú listinu. Údaje nie sú poskytované tretím stranám.

REGISTRÁCIA NA PRETEKY

 • Pri registrácii musia byť poskytnuté pravdivé informácie o účastníkovi – prihlasovanej osobe.
 • Účastník je povinný skontrolovať si svoje registrované údaje.
 • Účastník môže do organizátorom určeného dátumu vykonať úpravy v informáciách o účastníkovi.
 • Pri registrácii dostane účastník na poskytnutú emailovú adresu potvrdenie o registrácii, ktoré je povinný uchovať si v elektronickej
  alebo tlačenej forme až do dňa konania podujatia.
 • Účastník povinný vytlačiť, vlastnoručne podpísať a odovzdať pri prezentácii v deň pretekov REVERZ. V prípade osôb mladších ako 18 rokov tak musí urobiť ich zákonný zástupca.
 • Účastník môže previesť registráciu na daný prekážkový beh na inú osobu za podmienky, že táto osoba spĺňa všetky všeobecné podmienky
  a súhlasí s pravidlami prekážkového behu, no môže tak urobiť maximálne sedem dní pred podujatím.

PLATBA ZA ŠTARTOVNÉ A DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 • Platbu je možné realizovať prostredníctvom webovej stránky www.ofranglicak.sk.
 • Platbu je možné realizovať online maximálne sedem dní pred podujatím alebo v deň konania sa podujatia na mieste konania, ale len
  za predpokladu, že nebudú v tom čase naplnené účastnícke limity.
 • Štartovné nie je možné použiť na iné ako zakúpené podujatie.
 • Registrácia na platený prekážkový beh sa stáva platnou až zaplatením štartovného, ktoré bude pripísané na účet organizátora. Registrovaná osoba sa tak môže zúčastniť podujatia ako jeho účastník.
 • Organizátor Angličák s.r.o. nie je platca DPH. V prípade medzinárodnej platby k nim budú pripočítané aj bankové poplatky – bankové poplatky znáša príkazca, teda ten, kto platbu platí.
 • Zaplatením štartovného vyjadruje účastník súhlas so všeobecnými a reklamačnými podmienkami a súhlasí s pravidlami pretekov OFR ANGLIČÁK.

ZRUŠENIE PRIHLÁŠKY, VRÁTENIE ŠTARTOVNÉHO

 • Štartovné je nevratné. 
 • Štartovnú vlnu nie je možné preregistrovať.
 • Účastník, ktorý sa nedostaví na preteky, nemá nárok na vrátenie štartovného poplatku ani iných s tým súvisiacich platieb.
 • Preteky sa uskutočnia bez ohľadu na poveternostné podmienky. V prípade zlého počasia alebo pandémie alebo zásahu vyššej moci, ktoré by mohli ohrozovať zdravie a životy účastníkov, môže organizátor podujatie, vrátane prekážkových behov zrušiť. V tomto prípade dostane každý účastník poukaz v hodnote registračného poplatku na ďalšie podujatie OFR Angličák.

PLNENIE POSKYTNUTÉ ÚČASTNÍKOM ZA ÚHRADU ŠTARTOVNÉHO

 • Organizátor definuje rozsah plnenia, ktoré poskytne účastníkom podujatia, ktorí uhradia štartovné.
 • Plnenie bude zverejnené na webovej stránke www.anglicak.sk..

REKLAMÁCIA

 • V prípade reklamácie si účastník uplatňuje reklamáciu písomne na adresu Višňová 15, Malinovo 90045 alebo emailom na reklamacie@anglicak.sk pričom je pri uplatňovaní reklamácie povinný predložiť organizátorovi potvrdenie o zaplatení registrácie a popis vady s doložením prípadných dôkazov. 
 •  Organizátor je povinný o reklamácii rozhodnúť bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní, prípadne tiež rozhodnúť o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. 
 •  Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne, prípadne elektronickou poštou. 

PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA PODUJATIA

 • Organizátor má právo kedykoľvek stanoviť limit počtu registrovaných účastníkov, a to z kapacitných alebo iných dôvodov.
 • Organizátor má právo kedykoľvek zmeniť dátum a miesto konania podujatia, veľkosti a typy štartovných vĺn, ukončiť registráciu, zmeniť cenu štartovného a upraviť termíny, dokedy je nutné štartovné uhradiť, ďalej zmeniť pravidlá a manuály k prekážkovému behu, ak to považuje za potrebné, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia..
 • Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť štart na podujatí, a to aj v prípade uhradenia štartovného, ak:
  • účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje,
  • účastník neodovzdal podpísané prehlásenie o súhlase s podmienkami pretekov alebo potvrdenie o registrácii.
 • V prípade vyššej moci, pandémie alebo nedostatočného počtu prihlásených môže organizátor podujatie zrušiť.
 • Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, pandémie, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
 • V takomto prípade nemá účastník pretekov nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže, ale nemusí, po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.
 • Organizátor si vyhradzuje právo upozorniť na všetky zmeny prostredníctvom webovej stránky www.anglicak.sk, kde sú uverejnené všetky najaktuálnejšie informácie k podujatiu.

POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

 • Čip je majetkom spoločnosti, ktorá zaisťuje časomieru, a účastníkovi je iba zapožičaný.
 • Každý účastník je povinný vrátiť čip ihneď po dobehnutí do cieľa v priestoroch na to určených. V prípade, ak tak neurobí, bude diskvalifikovaný a penalizovaný.
 • Na pretekoch je zakázané používať obuv s kovovými, plastovými alebo inými  hrotmi bez rozdielu, či ide o zimný alebo letný prekážkový beh. Ďalej je zakázané používať akékoľvek protišmykové pomôcky na obuv a podrážku. Účastníci, ktorí budú používať zakázanú obuv a iné podporné pomôcky, ako napríklad palice, budú diskvalifikovaní.
 • Účastník je povinný rešpektovať inštrukcie organizátora alebo ním poverených osôb vrátane dobrovoľníkov.

ĎALŠIE SÚHLASY ÚČASTNÍKA

 • Účastník súhlasí s tým, že všetky fotky a videozábery zhotovené organizátorom počas podujatia, vrátane prekážkových behov môžu byť použité na účely ďalšej propagácie podujatia bez nároku na finančnú odmenu.
 • Účastník vyjadruje súhlas so zaradením do informačného systému Newsletter, ktorý šíri zvukovo-obrazové záznamy z podujatia a informuje účastníkov o podujatí a aktivitách platformy Angličák.

PREHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE A VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

 • Účastník si uvedomuje charakter podujatia a riziká spočívajúce v možnom nebezpečenstve vzniku ujmy na zdraví.
 • Účastník prehlasuje, že si je vedomý toho, že nesie všetku zodpovednosť a riziká spojené s účasťou na tomto podujatí a za škodu
  spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá mu vznikne alebo ju spôsobí organizátorovi či tretím stranám, čo sa na podujatí spolupodieľajú.
 • Účastník prehlasuje, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebude uplatňovať u organizátora
  ani u tretích osôb.
 • Je na zodpovednosti účastníka, aby pred štartom absolvoval príslušnú zdravotnú prehliadku a získal tak informácie o svojom zdravotnom
  stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa podujatia a prekážkového behu.
 • Každý účastník štartuje na prekážkovom behu na vlastnú zodpovednosť.
 • Úrazové poistenie účastníkov nie je obsiahnutý v registrácii a každý účastník je zodpovedný za svoje zdravotné poistenie liečebných nákladov
  a prípadné ďalšie poistenia sám.
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou na podujatí, vrátane prekážkových behov.
 • Účastník berie na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok prekážkového behu, bezpečnostných a organizačných pokynov bude z prekážkového behu vylúčený bez náhrady vstupného a iných výdavkov.

PREHLÁSENIE ÚČASTNÍKA

Ako účastník podujatia svojou registráciou cez registráčný formulár prehlasujem, že všetky moje údaje sú pravdivé, a že súhlasím s týmito všeobecnými podmienkami a pravidlami, ako aj pravidlami prekážkového behu. Som si vedomý charakteru podujatia a fyzickej a psychickej záťaže, ktorú predstavuje. Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť. Preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesiem plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody na sebe či za osobu, ktorej som zákonný zástupca, a nebudem voči organizátorom a tretím stranám uplatňovať žaloby ani od nikoho z nich vymáhať škody. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že organizátor a tretie strany nenesú zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a veciach účastníkov podujatia. Som si vedomý toho, že som povinný rešpektovať inštrukcie organizátora alebo ním poverených osôb vrátane dobrovoľníkov, zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojím konaním bezpečnosť ostatných účastníkov podujatia.